ماشین

ین نوع دستگاه ها perpetual motion نام دارند که با نیروی جاذبه و بدون هیچ گونه برق یا سوختی حرکت می کنند. البته در این ویدئو، دستگاه علاوه بر نیروی جاذبه از نیروی مغناطیسی هم استفاده می کند.

اطلاعات تکمیلی